Kampala Dojo-Uganda


IKO Kyokushin Uganda Kata Requirements

 
10th Kyu Taikyoku Sono Ichi (1)
     
9th Kyu Taikyoku Sono Ni (2)

Page Top
 
8th Kyu Taikyoku Sono San (3)
Sokugi Taikyoku Sono Ichi (1)

Page Top
     
7th Kyu Sokugi Taikyoku Sono Ni (2)
Sokugi Taikyoku Sono San (3)

Page Top
 
6th Kyu Pin-an Sono Ichi (1)
Pin-an Sono Ni (2)

Page Top
     
5th Kyu Pin-an Sono San (3)
 
4th Kyu Sanchin

Page Top
     
3rd Kyu Pin-an Sono Yon (4)
 
2nd Kyu Pin-an Sono Go (5)

Page Top
Gekisai Dai
     
1st Kyu Yantsu

Page Top
Tsuki no Kata
     
1st Dan Tensho

Page Top
Saiha

PDF file
Pin-an Sono Ichi (1) in Ura

Page Top
Pin-an Sono Ni (2) in Ura
Pin-an Sono San (3) in Ura

Page Top
         
2nd Dan Kanku
Gekisai Sho

Page Top
Seienchin
Pin-an Sono Yon (4) in Ura

Page Top
             
3rd Dan Sushio
Garyu

Page Top
Seipai
Pin-an Sono Go (5) in Ura

Page TopCopy right(C) 2008 IKO KYOKUSHIN UGANDA All rights reserved.